باتوجه به درخواست های زیاد شما کاربران، در جهت بهبود خدمات سایت سورس آرنا و تسهیل عملیات برنامه نویسی سامانه فیلتریاب را بر اساس قواعد سایت tsetmc.com ایجاد کردیم. با استفاده از این سامانه می توانید فیلتر های مورد نظر خود را روی نماد ها اجرا کنید و خروجی realtime داشته باشید. این سامانه در حال حاضر در فاز آزمایشی می باشد و امکان تابع نویسی فعلا وجود ندارد. تمام متغیر های قابل دسترس در همین صفحه قابل مشاهده هستند

متغیر های موجود

فیلد   توضیح مثال
(tno) تعداد معاملات (tno)>20

نمایش نمادهایی که بیش از 20 بار معامله شده اند

(tvol) حجم معاملات (tvol)>(bvol)

نمایش نمادهایی که حجم معامله آنها بیش از حجم مبنا می باشد

(tval) ارزش معاملات (tval)>10000000

نمایش نمادهایی که ارزش معامله آنها بیش از یک میلیون تومان می باشد

(py) قیمت دیروز (pyl)>(pmax)

نمایش نمادهایی که بیشترین قیمت امروز آنها کمتر از قیمت دیروز می باشد

(pf) اولین قیمت (pf)>=(py)

نمایش نمادهایی که اولین قیمت امروز آنها بیشتر یا مساوی  قیمت دیروز می باشد

(pmin) کمترین قیمت (pmin)==(pl)

نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها کمترین قیمت روز می باشد

(pmax) بیشترین قیمت (pl) < 5 + ( (pmax)-(pmin) ) / 2 || (pl) > -5 + ( (pmax)-(pmin) ) / 2

نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها حراکثر پنج ریال بیشتر یا کمتر از میانگین قیمت (غیر وزنی) روز می باشد

(pl) آخرین قیمت (pl)>=(pc)

نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها بیشتر یا مساوی قیمت پایانی می باشد

(plc) تغییر آخرین قیمت (plc)<=100

نمایش نمادهایی که تغییر قیمت آخرین معامله ی کمتر یا مساوی صد ریال داشته اند

(plp) درصد تغییر آخرین قیمت (plp)<=1.5

نمایش نمادهایی که درصد تغییر قیمت آخرین معامله ی کمتر یا مساوی یک و نیم درصد داشته اند

(pc) قیمت پایانی (pl)>=(pc)

نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها بیشتر یا مساوی قیمت پایانی می باشد

(pcc) تغییر قیمت پایانی (pcc)<=100

نمایش نمادهایی که تغییر قیمت پایانی کمتر یا مساوی صد ریال داشته اند

(pcp) درصد تغییر قیمت پایانی (pcp)<=1.5

نمایش نمادهایی که درصد تغییر قیمت پایانی کمتر یا مساوی یک و نیم درصد داشته اند

(eps) eps  
(pe) p/e  
(tmin) آستانه مجاز پایین  
(tmax) آستانه مجاز بالا  
(z) تعداد سهام  
(mv) ارزش بازار  
(pd1) قیمت خرید - سطر اول  
(zd1) تعداد خریدار - سطر اول  
(qd1) حجم خرید- سطر اول  
(po1) قیمت فروش - سطر اول  
(zo1) تعداد فروشنده - سطر اول  
(qo1) حجم فروش- سطر اول  
(pd2) قیمت خرید - سطر دوم  
(zd2) تعداد خریدار - سطر دوم  
(qd2) حجم خرید- سطر دوم  
(po2) قیمت فروش - سطر دوم  
(zo2) تعداد فروشنده - سطر دوم  
(qo2) حجم فروش- سطر دوم  
(pd3) قیمت خرید - سطر سوم  
(zd3) تعداد خریدار - سطر سوم  
(qd3) حجم خرید- سطر سوم  
(po3) قیمت فروش - سطر سوم  
(zo3) تعداد فروشنده - سطر سوم  
(qo3) حجم فروش- سطر سوم  
(bvol) حجم مبنا  
(ct).Buy_CountI   تعداد خریدار حقیقی

 

(ct).Buy_CountN   تعداد خریدار حقوقی

 

(ct).Buy_I_Volume   حجم خرید حقیقی  
(ct).Buy_N_Volume   حجم خرید حقوقی  
(ct).Sell_CountI   تعداد فروشنده حقیقی  
(ct).Sell_CountN   تعداد فروشنده حقوقی

 

(ct).Sell_I_Volume   حجم فروش حقیقی

 

(ct).Sell_N_Volume حجم فروش حقوقی  

نحوه ایجاد ریکوئست

نوع ریکوئست POST/GET و محتوای ارسالی باید به صورت JSON باشد.
آدرس: https://sourcearena.ir/api/filter.php
ورودی نوع ضرورت مثال
محتوای ارسالی JSON دارد {"token": "YOUR TOKEN", "condition": "plc > 100 && (ct).Sell_I_volume == 0 "}

نمونه کد:

   
$data = array(
   "token" => "YOUR TOKEN",
   "condition" => "plc > 100 && (ct).Sell_I_volume == 0 "
	 );
$postdata = json_encode($data);
$ch = curl_init("https://sourcearena.ir/api/filter.php");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postdata);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json'));
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
print_r ($result);

var postdata = { 
      token : "YOUR TOKEN",
      condition : "plc > 100 && (ct).Sell_I_volume == 0 "};
req = $.ajax({
  url: 'https://sourcearena.ir/api/filter.php',
  type: 'POST',
  data:JSON.stringify(postdata),
  dataType: 'json',
  contentType: "application/json; charset=utf-8",
   success: function (data) {
      console.log(data);
  }
});

import requests , json
data = json={
"token": "YOUR TOKEN",
"condition": "plc > 100 && (ct).Sell_I_volume == 0 "
}
r = requests.get('https://sourcearena.ir/api/filter.php',json = data)
print(r.json())

URL url;
URLConnection urlConn;
DataOutputStream printout;
DataInputStream input;
url = new URL ("https://sourcearena.ir/api/filter.php");
urlConn = url.openConnection();
urlConn.setDoInput (true);
urlConn.setDoOutput (true);
urlConn.setUseCaches (false);
urlConn.setRequestProperty("Content-Type","application/json");  
urlConn.connect(); 
JSONObject jsonParam = new JSONObject();
jsonParam.put("token", "YOUR TOKEN");
jsonParam.put("condition", "plc > 100 && (ct).Sell_I_volume == 0 ");
printout = new DataOutputStream(urlConn.getOutputStream ());
printout.writeBytes(URLEncoder.encode(jsonParam.toString(),"UTF-8"));
printout.flush ();
printout.close ();

var url = "https://sourcearena.ir/api/filter.php";
var httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
httpWebRequest.ContentType = "application/json";
httpWebRequest.Method = "POST";
using (var streamWriter = new StreamWriter(httpWebRequest.GetRequestStream()))
{
  string json = new JavaScriptSerializer().Serialize(new
        {
          token = "YOUR TOKEN",
          condition = "plc > 100 && (ct).Sell_I_volume == 0 "
        });
  streamWriter.Write(json);
}
var httpResponse = (HttpWebResponse)httpWebRequest.GetResponse();
using (var streamReader = new StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
{
  var result = streamReader.ReadToEnd();
}